«Депозитарна діяльність депозитарної установи»

 

Депозитарна установа для здійснення депозитарної діяльності виконує функції (надає послуги) згідно вимог «Положенням про провадження депозитарної діяльності», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 735 від 23.04.2013 р., а саме:

- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів;

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;

- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів;

- із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;

- засвідчення депозитарною установою довіреностей від фізичних осіб - депонентів депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі на рахунках в цінних паперах депонентів;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

- виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;

- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.


Депозитарна установа здійснює такі депозитарні операції:

- адміністративні операції;

- облікові операції;

- інформаційні операції.


Депозитарна установа здійснює адміністративні депозитарні операції:

- відкриття рахунків у цінних паперах,

- внесення змін до анкети рахунку,

- закриття рахунків у цінних паперах,

- зміни, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.


Депозитарна установа здійснює облікові депозитарні операції:

- ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу (операції зарахування, списання, переказу цінних паперів).


Депозитарна установа здійснює інформаційні депозитарні операції з підготовки та видачі:

- виписок або довідок з рахунку в цінних паперах;

- інформаційних довідок;

- депозитарною установою акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;

- депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;

- емітенту депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;

- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів;

- виписки з рахунку в цінних паперах, яка є документарним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора).